תעשיות לכיש בע"מ

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה")  שתתקיים ביום ה', 19 באוקטובר 2017 בשעה 12:00 ברחוב מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 27), רמת גן במשרדי שניצר גוטליב סאמט ושות' - עורכי דין, שעל סדר יומה הנושאים הבאים: (א) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (שאינם דח"צים); (ב) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה; (ג) הארכת כהונתו של מר דורון חיים כהן - דירקטור חיצוני בחברה; (ד) דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-14 בספטמבר 2017. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה: 9 באוקטובר 2017. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 14 באוקטובר 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף, ראו דוח מיידי מיום 7 בספטמבר 2017 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il (מס' אסמכתא: 2017-01-079480).

Explore RMH